Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť MED POINT, s.r.o. zabezpečuje pre svojich klientov komplexnú pracovnú zdravotnú službu v rozsahu a kvalite bez zbytočných časových strát, v dohovorených termínoch a s maximálne možným ohľadom na ich požiadavky. Niektoré služby sú realizované priamo na pracovisku našich klientov.

Analýza pracovného prostredia

Na začiatku našej spolupráce v oblasti poskytovania pracovnej zdravotnej služby sa ako prvá realizuje obhliadka všetkých pracovísk klienta s cieľom posúdenia a popísania zdravotných rizík. Pracovný lekár spoločnosti MED POINT identifikuje možné nebezpečenstvá z chemických, fyzikálnych, biologických a psychologických faktorov práce a pracovného prostredia na jednotlivých prevádzkach klienta. Vstupná obhliadka pracoviska sa vykonáva jednorázovo, pokiaľ nedôjde k zásadným zmenám v pracovných podmienkach a pracovných postupoch.

Na základe tohto posúdenia sa vypracuje kategorizácia prác v zmysle platných právnych predpisov a odporučia sa rozsahy a periodicita preventívnych lekárskych prehliadok pre zamestnancov klienta.

Dohľad nad zdravím

Poradenstvo

  • Konzultácie PZS
  • Výživa
  • Ergonómia

Vzdelávacie programy

  • Edukácia PZS
  • Zásady poskytovania prvej pomoci
  • Psychohygiena

Ochranné programy

  • Preventívne programy
  • FIT DAY pre zamestnancov
  • Vitaminizácia
  • Očkovanie